بشنو حدیث عشق مرا دست توی دست / تا جای مرگ فاصله چیزی نمانده است!

حالا بگویمت انا من انتما ولی / این از حسین منی مان سر دوانده است.

‫#‏رضا_برهان‬( Reza Taheripour )

©Hossein Rezaei Fard — at Karbala- Iraq