شخصی از امام صادق (ع)پرسید :

_بین دو حاکم در تردیدم چه کنم ؟ «عادل و صادق»

_ با تقوا ترین را انتخاب کن !

_ اگر به تشخیص نرسیدم ؟

_ ببین افراد متدین به کدام متمایلند ! 

_ اگر نفهمیدم ؟

_ بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند ، او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر خشمگینشان میکند او را برگزین .


اصول کافی ج 1 ص48

تهذیب ج 4 ص 254 باب البینات