یک عده میگویند تاریخ به احترام #محمد_جواد_ظریف خواهد برخاست

و یک عده دیگر میگویند تاریخ در قضاوت خود ظریف را کنار #فتحعلی_شاه به هنگام امضای #ترکمانچای قرار خواهد داد...

فارغ از اینکه تاریخ مقابل چه کسی نشست و برخاست کند قطعا هیچگاه شرافت کسانیکه بعد از توافق هسته ای به خیابان ها بریزند و محدود شدن قدرت کشورشان را #جشن بگیرند تایید نخواهد کرد...قطعا بدترین قضاوت تاریخ برای کسانیست که نه میدانند سیاست چیست نه میفهمند جشن گرفتنشان برای توافقی که یکبار هم طوطی وار نخواندند چقدر شرافت ملیشان را برای خنده اجنبی به حراج میگذارند!

این توافق چه خوب باشد چه بد باشد ...دستاورد نیست،یک عقب نشینی است(ولو تاکتیکی) و ملتی که از عقب نشینی خود جشن و پایکوبی بگیرد دشمنش را تشویق به حمله بعدی میکند...هرآنچه دستاورد و حاصل مقاومت است جشن دارد نه عقب نشینی!

پ.ن:این تحریم ها هرکسی را بدبخت کرد،هر کارگری را بیکار کرد و دست هر بیماری را از دارو دور کرد برای جماعت شمال تهران کم خیر و برکت نداشت...کم کسانی را یک شبه شاسی بلند و پورشه سوار نکرد.تاریخ راجع به جشن مزورانه شمال نشینان تهران در لحظاتی که کارگران جنوب تهران میخوابیدند تا فردا بخاطر تاخیر از کارشان اخراج نشوند هم قضاوت خواهد کرد...

#صادقنا . . . !