احلی چشمانت بود

آری تو طعم مرگ را پیشم عسل کردی . . .