عید یک خوبی دارد

آن هم این است که به مسیحیان ثابت میکنیم

که اگر شما هر یک شنبه به کلیسا می روید

ما هر سال یکبار به مسجد می رویم!