اینکه هنوز یاد نگرفتیم موضوعاتی مثل:

فوت یک هنرمند جوان در روز جمعه

انتظار برای فرج 

حق تجمع برای دعا جهت شادی روح تازه گذشته 

سوء استفاده از تجمعات مردمی برای فتنه انگیزی 

رو در یک دیگ نریزیم و بهم نزنیم، نشون میده که هنوز قدرت تفکیک مسائل رو از هم نداریم.

با تشکر از دوستانی که علاقه به تهیه شلم شوربا دارن