بیمار عشق را ز مداوا چه فایده ؟

دارد لب تو فایده اما چه فایده ؟

دیشب چه خودکشی که نکردم به کوی تو

بیرون نیامدی به تماشا چه فایده؟