امروز به لطف دیپلماسی دولت یازدهم، غنی سازی 20 درصد و پیشرفت برنامه هسته ای متوقف و برنامه هسته ای ایران در همین سطح خواهد ماند.