تو با دروغ من با خدا بیا برویم به جنگ هم . . .

من حسین را دارم ، تو چه داری کذاب؟