خدا شفا "ندهد"

وقتى این روزها

دوست داشتن ات نوعى مرض شده است!