من این بالا همه فکرم آن پایین است 

امیدوارم آن پایین کسی به فکر این بالا باشد!