روزی می رسد که مردم فانوس به دست به دنبال کسی همچون آقای احمدی نژاد بگردند