اعمالمان میگوید . . . 

همچنان غایب بمان

شرمنده که این را میگویم

===

قیمت دلار که بالا رفت 
از خاطر بردیم 
غیبت دلدار را..! (سید محمد رضی زاده)