تا موقعی که کلیدواژه‌های قرآنی امام خمینی(ره)

که رأس آن‌ها امام بودن ولی فقیه است ، احیا نشود هر کاری که بکنیم،

 وصله‌پینه کردن است ...

ما هر لعنی که به دشمنان اسلام بکنیم،

 این قدر جگرشان نمی‌سوزد که بگوییم «امام خامنه‌ای»...