عشق اگر عشـــــق تو و عاشق اگر من باشم 

آنچه هرگـز نرســـد روز توافق باشد!

#شوخی_با_دکتر_زحمت_کش!