علی در خونه فقرا غذا میبورد!

میپرسید که شما پدرتون تو کدوم جنگ کشته شد؟ با ما بود یا مخالف ما بود ؟ 

چون نهروانی ها همه زنو بچشون تو کوفه بودند!

و حضرت امیر تمام زندگیشون رو اداره میکرد!

ولی آقا نمیپرسید تو مسیحی ، یهودی ،زردشتی ، ضدانقلابی ،فلانی بهمانی، کی هستی ؟ 

چیکار داریم ؟ گرفتاره ، کمکش میکنیم!

ماهم آدم گرفتار رو کمک میکنیم!

میخواد ضدانقلاب باشه ، میخواد نباشه!