اگر پابند به توحید باشید ، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید،دشمن دارید!

پیشنهاد میکنم دانلود کنید.

 

دریافت

منتشر شد در 
www.leader-khamenei.com