بی ربط نوشت :

امام موسی بن جعفر:

گوش و چشم خود را در مقابل برادر مسلمانت تکذیب کن، حتى اگر پنجاه نفر سوگند خورند که او کارى کرده و او بگوید: نکرده ام از او بپذیر و از آنها نپذیر، هرگز چیزى که مایه عیب و ننگ او است و شخصیتش را از میان مى برد در جامعه پخش مکن، که از آنها خواهى بود که: 
 خداوند درباره آنها فرموده: کسانى که دوست مى دارند زشتى ها در میان مؤمنان پخش شود عذاب دردناکى در دنیا و آخرت دارند!
شما را جان، موسی بن جعفر به جان شهدایی که تکه تکه شدن برای ایران اسلامی، آبروی کسی رو نبرید جان موسی بن جعفر قسم ، گناهی رو نشر ندید!

لینک دانلود پادکست


دریافت