فقط در جامعه ای که امام دارد

میشود در اوج تشنج داخلی میان موافقان و مخالفان

با یک سخنرانی همه طرف های دعوا احساس آرامش کنند . . .

این کشور پدر دارد . . .

بی ربط نوشت1: ما نیاز نداشتیم که انقلابیون تیتر اول روزنامه هایشان عزت باشد!

چه کردید ، که امروز دولت جدید ، شما را مجبور میکند که تیتر اول شما ، این باشد؟

بی ربط نوشت2: معمول این است ، بعد از سخنرانی های این چنینی رهبری دیگر کسی

مخالفت خاصی نمیکند! به نظر حقیر ایران چهره سیاسی متحد تری دارد تا ایالت متحده

چرا که در ایران وجود پدری ، بزرگ ، همه را به سمت یک هدف ، بسیج میکند و به صف! 

لذا آینده این مذاکرات،بر میگیرد به روابط و مسائل  داخلی ایالت متحده 

و دادو بیداد های رئیس جمهورش! همه ما میدانیم او با ما نیست!

ظریف جان شماخراب میشی  و اونو آباد میکنی ، تو که عروس نمیشی ، اونو داماد میکنی!

مواظب باش ، برادرم ، فرزند انقلابم . . . 

پ.ن: آقای ما ، دعا کن برای ما