اگر از یک منظر بتوانیم مصدق و ظریف را با هم مقایسه کنیم این است که اولی فکر می کرد بین آمریکا و انگلستان اختلاف انداخته پس در تقابل با انگلستان به آمریکا اعتماد کرد و جوابش را در 28مرداد گرفت و دومی فکر کرده بین آمریکا و اسراییل اختلاف انداخته و دل به تعهد آمریکایی ها در لوزانی خوش کرده که جوابش را از همین حالا دارد میگیرد و جواب نهایی اش منوط به عدم برداشتن تحریم ها با استناد به تعهدات ضعیف طرف غربی در متن توافق لوزان است...!

آقای ما دعا کن برای ما