آمدیم ، اما همچنان نیاز به تعمیر داریم!

جواب سلام را نمی شنوم ، چون سلامم راست نیست!

©Hossein Rezaei Fard