مورچه ها و کرم ها،برای من دعای فرج می خوانند! دعای ظهور . . . آری! 

قبرنشینانِ قبرم،منتظرم نشسته اند تا پایانی باشم به یک عمر غیبت ازقبری تاریک!

پ.ن : زندگی برای من یعنی انتظار مرگ را کشیدن!

© Hossein Rezaei Fard / عین لام جان