سبحان ربی المن و سارا بحمده ای
سبحان ربی المن و سارا دلش شکست
سبحان ربی المن و سارا به هم رسی
سبحان تا به کی من و او دست روی دست ؟
محمد حسین بهرامیان
عکس: حسین رضائی فرد / حرم امام رضا(ع)/ شهریور 93