آنقدر بی درد زندگی نکردم که با لگد ناقدی به فغان آیم!