علم فریاد می زد عمل را ، ولی عمل توجهی نمی کرد ، علم قهر کرد

کوله بارش را جمع کرد و رفت/حالا خالی از هر دو شده ام!

(عین لام)

در راه پیشرفت توقف ممنوع

طراح  +

عکس و پادکست +

دانلود پادکست +