از زیارت چون به سوی خانه برگشتیم ما ، مادر بیچاره ام پرسید : مشهد خوش گذشت!

خوش گذشتن های ما تفسیر دارد،مادرم! ، از کجاهایش بگویم؟ نه بماند. . .خوش گذشت!

شعرهای طنز سعید بیابانکی ، سکته ملیح / صفحه 58

امروز رسیدم از مشهد ، فردا میرم بابلسر  یه چهار پنج روزی هم اونجام! 

حلال کنید ، ان شالله این دفعه بادمجون شیم . . . 

عکس خودمان 93/6/6