من که توی سیاهی ها از همه رو سیاه ترم ، میون اون کبوترها با چه رویی بپرم ؟

عکس : خودمان 93/6/6

گوهر شاد