یک عمر زور زدم ، تا کسی نشکند مرا ، امروز صبح  ،آیینه کاری های حرم ؛چه ساده ؛شکستند مرا . . . 

عین لام جان 

عکس : خودمان 

امروز صحن رضوی(طبقه دوم)

1393/6/6

امام رضا جان