بانوی چادری ام

تو خود حرم زینبی و

چادر سیاهت

مدافع حرم! (عین لام جان)



دریافت