الف:جناب روحانی!

آمده، تف سر بالا کنایه ای است که واکنش آن به خود فرد بر می گردد یعنی نتیجه منفی یک عمل مستقیم برای کننده کار(فاعل) می باشد. حال با فرض عدم حیات جمهوری اسلامی ایران در آینده و یا با عدول کردنِ این ملت از جنابعالی، این رفتار و کنش را چگونه تعبیر می کنید؛اگر نگوییم در مقابل امام و مولایشان قد علم کرده اند!؟

ب:مرحوم دهخدا اعتدال را اینگونه معنا کرده است:میانه روی در هر چیز و عدم افراط و تفریط. همگان واقف اند که "اعتدال" یک گفتمان نیست.برخی موافقان و منتقدان دولت مفصل به این مبحث پرداخته اند،ولی آقای روحانی و اعضای دولت و حامیانشان در همایش ها و محافل و سخنرانی های خود و گره زدن آن با مسائل و موضوعات مختلف درصدد اشاعه ی اعتدالی هستند که فقط حروفش بیان می شود!

و چه خوش گفت حضرت حافظ:

واعظان که این جلوه در محراب منبر می کنند 

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند(بنگرید به رفتار دولت و حامیانشان با منتقدان و...)

به راستی جناب روحانی در جهت برافراشته کردن پرچم عدالت خواهی در طی یک سال از عمر دولتش چه سنخیتی و یا تلاشی کرده است!!!؟

پ ن1: ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (مردم) ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻭﮐﻼﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪﺍﯼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﻭﻣﺤﺮﻭﻣﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﮑﺮﺭﻓﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﺨﻮﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺪﺭﻧﺸﯿﻨﺎﻥﻣﺮﻓﻪ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﺷﻬﻮﺍﺕ ﮐﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﻭ ﺭﻧﺞﮔﺮﺳﻨﮕﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ . حضرت امام خمینی _صحیفه نور

پ ن2:دولت روحانی برای فرار و عدم پاسخگویی به مشکلات معیشتی_اقتصادی و موضوع هسته ای مسیر خوبی را برگزیده که همگی یک تبریک ویژه به اعتدالیون بدهکاریم!!!