جوون ، باید بدونه دور ورش چی میگذره!

حرف های مهمی در این کلیپ هست!

کلیپ:
پوستر:
کاری از توحیدگرافیک +