کلیپ صوتی!
امر به معروف و نهی از منکر 
امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه ی اسلامی
یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی!دریافت