نه به آن گروهی که میگویند انصراف دهید در حکم محاربه با امام زمان است(1) و مستقیم به جنگ با آقا رفته اید!
نه به این گروه که میگویند انصراف دهید تا ما ،؟ معلوم است! پول استخر و ضیافت زنانه مان جور شود یک جوری!
گروهی که تا دیروز حرف از بیت المال میزدند
امروز میلیارد تومن خرج میکنند تا جشن هایی مانند جشن2500ساله به پا کنند و استخر خوش گذرانی های شبانه اش را بسازند!
بی زارم از اعتدال شما ، بی زارم از بهار آن دسته ی دیگر!
کاش راه هردو به مسیر درست بازگردد!

1/جایی خواندم که طرفداران مشایی معلوم الحال میگفتند:
 شک نکنید که انصراف از یارانه در حکم محاربه با امام زمان است؛
چون این انصراف ، مقدمه ی انصراف از خیلی چیزهاست.
از اطرافیان تان هرکس ثبت نام نکرده ، تهییج و ترغیب کنید به ثبت نام
ضمن این که منافقین از کفار بدترند .. 
پس بشتابید به سوی جهاد با منافقان!
فراموش نکنید که یارانه ، پول امام زمان است .. 
با دست خودمان ، دستمان را از این نعمت کوتاه نکنیم!