آقای روحانی ، آقای ظریف نوش جانتان


هشتک!

دولت تحقیر و امید!؟