شادی از تقویمم بی تو رفت و برنگشت!

انتظارت منو کشت توی سالی که گذشت!

= = = = = = = = = = = = = =

بیا ای پایان تحریم جبهه های حق

بیا که باطل ها

به نفس نفس

افتاده اند