ما دولـت کـه نه ، قــریـه کـه نه ، مــزرعــه کـه نه

حــتّی طــویلـه ای به اســم اســرائیـل را هــم به مشــروعـیت قــبول نمی کــنیم.

ســیّـد حــســن نـصــرالله