شب شد و من دوباره در فکر تو 

نیت کردم امشب که ذکر یا بانو بگیرم!

1000 بار و بعد از هر 100مرتبه 40 بار ذکر یا . . . بگیرم!

ذکر مجرد و باکیفیتی است!

پیر ما میگفت ؛ در کتاب شریف تذکره العشاق آورده اند؛ چون مشعوقی(!!!!!!!!) نازک خیال و رعنا صفت به قصد جان بی رمقت در آمد این ذکر را مدام بگو

باشد که اثر کند و سهل تر جان دهی در مقابل چشمان زیبای او. . . .

بگذریم . . .