دشوارترین مبارزه ، مبارزه غریبانه است!

جهادی که وقتی انسان به سمت میدان نبرد میرود ،

آحاد جامعه نسبت به او یا منکرند ، یا غافلند ، یا کناره میجویند و یا در مقابلش می ایستند...