کاش...

عقربه ها 

مرا برای زودتر 

رسیدن به تو

همراهی میکردند...