آقا بگو که حضرت خالق خودش تو را
وقتی که آفرید چه مدت نگاه کرد.