هر قدمی که در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتیم

برچسب بارانمان کردند.

حالا روزی ده برچسب دشت می‌کنیم،اما بسیجیان دلسرد نباشید.

حاشا که بچه بسیجی میدان را خالی کند

غروب غیرت مارا کسی نخواهد دید!