بلوتوس کبیر :یه نفر صد تا سکه داره یه نفر دیگه یه سکه.

شما از کدام یکی از اینها سکه میگیرید ؟

قبله ی عالم : خوب از اونی که یه سکه دارد ... !

چون اونی که صد سکه داره به هر حال قدرتی برای خودش داره

چهار تا آدم دور برش جمع شدن نمیشه رفت طرفش که.

ولی اونی که یه سکه داره خب کسی رو نداره 

تو سرشم میزنیم  

سکه شو هم میگیریم 

دو تا اردنگی هم بهش می زنیم 

یه کم منطقی باش .....!