زنان پاکدامن علاوه بر زیبایی درونی، از زیبایی عینی وبیرونی بیشتری نسبت به بقیه زنان برخوردار هستند، افرادی که در برابر غریبه ها تقریبا برهنه هستند

چیزی برای نشان دادن به محبوب خود باقی نمی گذارند.

 "وندی شیلت " فارغ التحصیل فلسفه از امریکا "