در مکتب عشق سمبلیک است لبت

گرم است,محرک است, شیک است لبت
از نقشه ی اندام تو فهمیدم من
یک نقطه ی استراتژیک است لبت


استاد توانمند جلیل صفر بیگی