پلمپ افتخارآمیز و غرب و شرق ذلیل کن تجیهزات نطنز گرامی باد!

من برم برطبل شادانه بکوبم!