قسمت اول:

اگر ما جوانان تندرو به گفته شما ، در مقابل جان هایی که برای حفظ انقلاب دادیم ، نرخمان یک ساندیس بود،شما اعتدالیون،یا افراطیون اصلاح طلب چرا در مقابل یک ساندیس انقلاب را انقلاب را برادر دادید؟

25 خرداد 88 / راهپیمایی هواداران ، ، ، ملعون موسوی!قسمت دوم:

عزیز دلم ، اگه ما نخوایم ، تو ، آها آها با توام ، تو  و گروهت این عزت رو به پاسپورت های ما برگردونن کی رو باس ببینیم؟

پی نوشت : بلند نشدن این خانومه در مقابل آقای هاشمی ! 

بی ربط نوشت : عزت ملی را برگرداندین دستتان درد نکند!